In English

Tapahtumakalenteri

<<  
  >>
  Ma Ti Ke To Pe La Su
14
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
15
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
16
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
17
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
18
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

SaLUT - Saimaan korkeakoululiikunta

Säännöt

I luku
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Ylioppilaskunnan nimi on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ylioppilaskunta, lyhennettynä LTKY. Ylioppilaskunnan kotipaikka on Lappeenranta.

2 §
Ylioppilaskunta toimii yliopistolain (558/2009) ja yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) tarkoittamana itsehallinnollisena, julkisoikeudellisena yhteisönä.

3 §
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopistolain (558/2009) 2 §:ssä säädetyn kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on:
1) nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin;
2) nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (64/1994) 9 §:n mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan; sekä
3) osallistua tarvittaessa kansanterveyslain (66/1972) 14 §:ssä ja sairausvakutuuslain (1224/2004) 13 luvun 11-14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

4 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ylioppilaskunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, harjoittaa yritystoimintaa, omistaa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja sekä kantaa ja vastata.

II luku
Jäsenet

5 §
Kaikki LUT:n opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, liitetään ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita.

Kaikki yliopistoon alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan läsnä olevaksi kirjoittautuvat opiskelijat ovat velvollisia suorittamaan ylioppilaskunnalle jäsenmaksun. Yliopiston kirjoissa oleva muuta tutkintoa suorittava opiskelija ei ole velvollinen suorittamaan ylioppilaskunnalle jäsenmaksua, mikäli hän ei halua käyttää ylioppilaskunnan jäsenoikeuksia. Jäsenmaksujen suuruudet määrää edustajisto. Jäsenoikeuksista päätetään jäsenmaksuista päättämisen yhteydessä. Jäsenmaksut vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamisen valvoo yliopisto.

Hallituksella on oikeus myöntää varsinaiselle jäsenelle osittain tai kokonaan vapautus jäsenmaksusta, milloin siihen on erityiset taloudelliset ja/tai sosiaaliset syyt tai jäsenmaksun periminen olisi muutoin kohtuutonta. Maksuvapautuksen saanut varsinainen jäsen ei menetä jäsenoikeuttaan.

6 §
Ylioppilaskunta voi kutsua kunniateekkariksi tai kunniakylteriksi entisen jäsenensä tai muun henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi. Kunniateekkariksi tai kunniakylteriksi kutsumisesta päättää ylioppilaskunnan edustajisto. Tätä tarkoittava ehdotus on katsottava hyväksytyksi vain jos kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston kaikista jäsenistä sitä kannattaa.

III luku
Ylioppilaskunnan hallintoa koskevia määräyksiä

7 §
Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan jäsenten suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla valitsema edustajisto.

Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus.

Edustajisto asettaa ylioppilaskunnan toimintaa valvomaan hallintovaliokunnan. Hallintovaliokunnan tehtävänä on valvoa ylioppilaskunnan hallintoa ja varojen käyttöä.

Edustajisto asettaa edustajiston vaaleja ja tekemiään henkilövalintoja varten vaalivaliokunnan. Vaalivaliokunnan tehtävistä ja niihin liittyvistä määräyksistä säädetään edustajiston hyväksymässä vaalisäännössä.

Hallintovaliokunnan, vaalivaliokunnan ja talousvaltuuskunnan päätökset hallituksen on toimeenpantava kuten edustajiston päätökset.

Edustajisto voi tarvittaessa asettaa talousvaltuuskunnan,joka on yliopistoista annetun asetuksen 3 §:n mukainen toimielin, ja siirtää sille taloudellista päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa liiketoiminnan ja ylioppilaskunnan omaisuuden hallinnoinnin osalta.

Talousvaltuuskuntaa nimitettäessä tulee ottaa huomioon, mitä tämän säännön 50 §:ssä ja yliopistoista annetussa asetuksessa säädetään.

8 §
Edustajisto voi halutessaan asettaa erityistä tehtävää hoitamaan valiokuntia ja siirtää niille päätösvaltaa. Valiokuntaa perustettaessa edustajiston tulee määritellä valiokunnan ja hallituksen välinen päätäntävalta.

Valiokunnat vastaavat toiminnastaan hallitukselle, jolla on yliopistolain 46 §:ssä mainitun hallinto- ja toimeenpanovaltansa nojalla mahdollisuus toimeenpanna valiokuntien tekemät päätökset.

Hallituksen on seitsemän (7) arkipäivän kuluessa valiokunnan päätöksen tekemisestä päätettävä toimeenpaneeko se valiokunnan päätöksen sellaisenaan vai jättääkö se päätöksen toimeenpanematta tai toimeenpanee päätöksen muutetussa muodossa.

9 §
Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä.

Ylioppilaskunnan vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.

10 §
Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, joka täyttää edustajiston hyväksymän vaalisäännön mukaiset vaalikelpoisuuden ehdot.

11 §
Ylioppilaskunnan edustajiston ja talousvaltuuskunnan kokousten oikeaksi todistettu pöytäkirjan jäljennös on julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla viimeistään seitsemäntenä päivänä niiden tarkistamisesta ja oltava esillä vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Edustajiston ja talousvaltuuskunnan kokousten päätösluettelot on lisäksi julkaistava ylioppilaskunnan virallisessa lehdessä.

Ylioppilaskunnan muiden toimielimien kokousten pöytäkirjat ja päätösluettelot on julkaistava edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä määritellyllä tavalla.

12 §
Ylioppilaskunnan hallintoa ja taloutta hoidettaessa on noudatettava ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymän hallintosäännön määräyksiä. Määräyksien noudattamisesta ovat vastuussa hallitus ja pääsihteeri. Määräysten noudattamista valvoo hallintovaliokunta.

IV luku
Ylioppilaskunnan edustajisto

13 §
Edustajistoon kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä, jotka valitaan jäsenistä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan edustajiston hyväksymän vaalisäännön mukaisesti.

14 §
Jos edustajiston jäsen kesken toimikauttaan on estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäväänsä tai hänen vaalikelpoisuutensa päättyy, tulee hänen tilalleen varajäsen edustajistovaalin vaalisäännön määräyksien mukaisesti.

Edustajiston jäsen palaa tehtäväänsä, kun hänen esteellisyytensä tai estyneisyytensä päättyy.

Vaalisäännössä tarkoitettujen edustajiston varajäsenten loppuessa vaalikauden aikana järjestetään edustajiston täydentämiseksi täytevaalit vaalisäännön mukaisesti.

15 §
Edustajiston istuntokausi alkaa 1. päivänä joulukuuta ja päättyy 30. päivänä marraskuuta.

Edustajiston toimikausi on kahden istuntokauden mittainen.

16 §
Edustajiston tehtävänä on erityisesti:

1) valita edustajiston puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa;
2) valita hallituksen muodostaja;
3) asettaa hallitus ja vapauttaa hallitus tehtävästään siten kuin säännöissä määrätään;
4) nimetä LTKY:n edustajat Lappeenrannan teknillisen yliopiston yliopistolain 3. luvussa tarkoitettuihin toimielimiin, opintotukilautakuntaan sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön niihin hallintoelimiin, joihin ylioppilaskunnalla on nimeämisoikeus;
5) valita valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet;
6) valita tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
7) nimittää jäsenet talousvaltuuskuntaan;
8) kutsua jäsenet kunniavaltuuskuntaan;
9) hyväksyä ylioppilaskunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio sekä määritellä tarvittaessa ne suuntaviivat ja ohjeet, joita taloustoiminnassa tulee noudattaa;
10) päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä asioista, jotka merkitsevät 16 § 8. kohdassa mainitun taloudellisen toiminnan oleellista supistamista ja laajentamista;
11) määrätä ylioppilaskunnan jäsenmaksujen suuruus sekä esittää ne LUT:n rehtorin vahvistettavaksi;
12) hyväksyä tai vahvistaa hallintosääntö, tarvittavat työjärjestykset, vaalisääntö sekä muut tarpeellisiksi katsomansa päätökset;
13) hyväksyä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiinteistön ostamista, myymistä tai vaihtamista taikka tilusvaihdon toimittamista tahi kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen tai laitoksen kiinnittämistä taikka uudisrakennuksen rakentamiseen ryhtymistä koskevat asiat;
14) käsitellä hallituksen esittämät ylioppilaskunnan tilinpäätös ja toimintakertomus ja päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;
15) päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
16) päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan liittymisestä jäseneksi muihin yhteisöihin ja eroamisesta niistä;
17) päättää asioista, jotka edustajisto itselleen pidättää taikka hallitus, valtuuskunta, valiokunta, kaksi (2) edustajiston jäsentä tai viisikymmentä (50) ylioppilaskunnan jäsentä katsoo tarpeelliseksi asettaa edustajiston ratkaistavaksi.

17 §
Edustajisto kokoontuu ainakin järjestäytymiskokoukseen istuntokautensa ensimmäisen joulukuun 15. päivään mennessä, vuosikokoukseen maaliskuussa ja talousarviokokoukseen marraskuussa.

Edustajisto kokoontuu tarpeen vaatiessa edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, hallituksen tai edustajiston valiokunnan sitä pyytäessä tahi viiden (5) edustajiston jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta muulloin kuin 1 momentissa mainittuihin kokouksiin. Tällöin kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä, lukuunottamatta 21 §:n 2 momentissa mainittua tapausta, jolloin kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa.

18 §
Järjestäytymiskokouksessa:

1) todetaan uuden edustajiston kokoonpano;
2) nimitetään vaalivaliokunta

Istuntokautensa järjestäytymisessä:

3) valitaan edustajiston puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa;
4) nimitetään hallitus;
5) nimitetään hallintovaliokunta;
6) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi;
7) perustetaan ja nimitetään valiokunnat;
8) valitaan kiltaneuvoston puheenjohtaja;
9) vahvistetaan ylioppilaskunnan toimintaa säätelevät pysyväispäätökset;

19 §
Vuosikokouksessa ainakin:

1) esitetään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus;
2) esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätös;
3) esitetään tilintarkastajien lausunto;
4) esitetään hallintovaliokunnan lausunto;
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

20 §
Talousarviokokouksessa ainakin:

1) määrätään seuraavan yliopiston ilmoittautumiskauden yhteydessä kannettavien jäsenmaksujen suuruudet sekä esitetään ne rehtorin vahvistettavaksi;
2) hyväksytään ylioppilaskunnan talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä mahdolliset yleiset suuntaviivat ja ohjeet, joita taloustoiminnassa on noudatettava.

21 §
Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

Mikäli edustajisto kutsutaan koolle yliopiston opiskelijoiden yli seitsemän (7) päivää pitkän yhtäjaksoisen lomakauden aikana, on kokouskutsu lähetettävä tai muutoin toimitettava kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja muutoin 1 momentin määräysten mukaisesti.

22 §
Edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle 21 §:n edellyttämällä tavalla ja läsnä on vähintään kahdeksantoista (18) jäsentä.

23 §
Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä ja työntekijällä sekä muilla edustajiston työjärjestyksessä mainituilla on oikeus ilman puhevaltaa olla läsnä edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto toisin päätä.

Ylioppilaskunnan pääsihteerillä on edustajiston kokouksissa puheoikeus.

Edustajisto voi myöntää läsnäolo-oikeuden muille kuin 1. momentissa mainituille.

Kokouksen puheenjohtaja voi myöntää läsnäolo-oikeutetuille puhevallan harkintansa mukaan.

24 §
Edustajiston kokouksissa suoritettavissa vaaleissa noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalisääntöä ja äänestyksissä edustajiston työjärjestystä.

Ylioppilaskunnan muiden toimielinten kokouksissa noudatettakoon edustajiston hyväksymän hallintosäännön määräyksiä.

V luku
Edustajiston puheenjohtajat

25 §
Edustajisto valitsee keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat toimikautenaan täysivaltaisia edustajiston jäseniä.

Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa edustajistosta tai puheenjohtajan toimesta kesken toimikauttaan, tai tulee esteelliseksi toimimaan edustajistossa tai hänen vaalikelpoisuutensa päättyy, edustajisto valitsee vastaavasti eronneen tilalle uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Edustajiston puheenjohtajan on väistyttävä tehtävästään mikäli vähintään kaksikymmentäkolme (23) edustajiston jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

26 §
Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin edustajiston
istuntokausi.

27 §
Edustajiston puheenjohtajan tehtävänä on:

1) kutsua kokoon edustajiston kokous;
2) johtaa puhetta edellä mainitussa kokouksessa ja allekirjoittaa niiden pöytäkirjat yhdessä
kokouksen sihteerin kanssa;
3) valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä, säännöksiä ja muita määräyksiä,
4) valvoa edustajiston asettamien valiokuntien toimintaa.

Edustajiston puheenjohtajistolla on valvontatehtävän suorittamiseksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen, valiokuntien ja toimikuntien kokouksissa.

Edustajiston puheenjohtajan ollessa esteellinen tai muutoin estynyt hoitamaan tehtäväänsä, on varapuheenjohtajien pidettävä niistä huolta sen mukaan kuin he ovat puheenjohtajan kanssa työnjaosta sopineet, ottaen kuitenkin huomioon 25 §:n 3 momentin määräykset.

28 §
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat estyneitä tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan iältään vanhimman läsnä olevan edustajiston jäsenen puheenjohdolla kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

VI luku
Ylioppilaskunnan toimielimet

29 §
Edustajisto valitsee hyväksymänsä vaalisäännön mukaisesti ylioppilaskunnan toimielinten puheenjohtajat ja muut jäsenet. Ylioppilaskunnan toimielimiä ovat hallitus, valiokunnat ja valtuuskunnat.

30 §
Toimielimen toimikausi alkaa heti nimittämisen jälkeen, kun uusi toimielin kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa.

Kuitenkaan toimielimen toimikausi ei ala ennen kuin sen nimittäneen edustajiston istuntokausi on alkanut. Edustajiston istuntokauden päättyessä toimielin pyytää eroa, mutta hoitaa tehtäviään siihen asti, kun uusi toimielin on kokoontunut.

Mitä edellä on 1. ja 2. momentissa on säädetty, ei koske hallintovaliokuntaa, vaalivaliokuntaa eikä valtuuskuntia.

31 §
Toimielimen ja sen jokaisen jäsenen tulee nauttia edustajiston luottamusta. Edustajisto voi vapauttaa toimielimen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikautta päättämällä, ettei toimielin tai sen jäsen nauti edustajiston luottamusta.

32 §
Jos toimielin kesken toimikauttaan vapautetaan tai se muusta syystä eroaa tehtävästään, hoitaa se välttämättömät toimielimelle kuuluvat tehtävät siihen asti, kun uusi toimielin on kokoontunut. Jos toimielimen jäsen kesken toimikauttaan vapautetaan tai hän muusta syystä eroaa tehtävästään, kutsuu edustajiston puheenjohtaja tarvittaessa edustajiston koolle täydentämään toimielintä.

33 §
Mitä edellä on 31. ja 32. §:ssä säädetty koskee myös LTKY:n nimittämiä edustajia, jotka edustajisto on 16 §:n neljännen kohdan mukaista tehtävää hoitaessaan nimittänyt.

VII luku
Ylioppilaskunnan hallitus

34 §
Hallitukseen kuuluu viisi (5) tai seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii sisäisestä tehtävänjaostaan.

35 §
Hallituksen jäsenen on oltava ylioppilaskunnan jäsen. Hallituksen jäsenen muista esteellisyyksistä säädetään ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallitukseen valittu edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa tehtävästään.

Hallituksen jäsen ei ole esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä, jos hän on vaaleissa tullut edustajistoon valituksi.

36 §
Hallituksen tehtävänä on käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä määrätyllä tavalla.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on vastata ylioppilaskunnan taloudesta ja asioiden valmistelusta edustajistolle sekä toimeenpanna edustajiston ja sen asettamien valiokuntien päätökset sääntöjen 8 § kuitenkin huomioiden.


37 §
Hallituksen ei kuitenkaan tule toimeenpanna päätöstä, mikäli se on syntynyt lain tai ylioppilaskunnan sääntöjen vastaisesti tai jos päätös on muuten lain tai ylioppilaskunnan sääntöjen vastainen.

VIII luku
Hallintovaliokunta

38 §
Edustajisto valitsee hyväksymänsä vaalisäännön mukaisesti hallintovaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava ylioppilaskunnan edustajiston varsinaisia jäseniä.

Hallintovaliokunnassa on viisi tai seitsemän jäsentä.

Hallintovaliokunnan enemmistön on aina oltava ylioppilaskunnan edustajiston varsinaisia jäseniä.

39 §
Hallintovaliokunnan toimikausi alkaa, kun ylioppilaskunnan tilikausi alkaa ja päättyy, kun edustajisto on käsitellyt valiokunnan lausunnon sen arvioimasta tilikaudesta.

40 §
Hallintovaliokunnan tehtävänä on erityisesti valvoa ylioppilaskunnan sääntöjen noudattamista ja varojen käytön tarkoituksenmukaisuutta sekä antaa lausunto tilintarkastusta varten.

Muista valiokunnan tehtävistä säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä.

IX luku
Vaalivaliokunta

41 §
Edustajisto valitsee hyväksymänsä vaalisäännön mukaisesti vaalivaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

42 §
Vaalivaliokunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä.

Vaalivaliokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla ylioppilaskunnan edustajiston jäseniä.

43 §
Vaalivaliokunnan toimikausi on sama kuin sen nimittäneen edustajiston toimikausi.

44 §
Vaalivaliokunnan tehtävistä säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaalisäännössä.

X luku
Valtuuskunnat

45 §
Ylioppilaskunnalla voi olla kunniavaltuuskunta ja talousvaltuuskunta.

46 §
Kunniavaltuuskunnan tehtävänä on antaa tarvittaessa neuvoja ja tukea ylioppilaskunnan asioissa.

47 §
Kunniavaltuuskuntaan kuuluvat edustajiston kutsumat henkilöt elinikänsä.

48 §
Kunniavaltuuskunnan kokoonpano ja toiminta määritellään tarkemmin valtuuskunnan perustamiskirjassa.

49 §
Talousvaltuuskunnan toiminta määritellään tarkemmin valtuuskunnan perustamiskirjassa.

50 §
Talousvaltuuskuntaan kuuluu, sen mukaan kuin edustajisto päättää vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Talousvaltuuskunnassa voi olla myös muita ylioppilaskuntaan kuulumattomia, talouselämää tuntevia henkilöitä, ei kuitenkaan useampia kuin ylioppilaskuntaan kuuluvia jäseniä.

Talousvaltuuskunnan puheenjohtajana toimii edustajiston nimeämä talousvaltuuskunnan jäsen, jonka on oltava edustajiston jäsen.

Talousvaltuuskunnan kokouksissa on edustajiston puheenjohtajalla, hallituksen puheenjohtajalla ja pääsihteerillä läsnäolo- ja puheoikeus.

51 §
Talousvaltuuskunnan jäsenet nimittää edustajisto kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet ovat erovuoroisia vuorovuosina.

XI luku
Edustajiston erityistä tehtävää varten nimittämät valiokunnat

52 §
Edustajisto voi halutessaan perustaa erityistä tehtävää varten valiokuntia, jotka vastaavat toiminnastaan ylioppilaskunnan hallitukselle.

Valiokunnan jäsenten valinnasta on säädetty tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaalisäännössä.

Edustajiston perustamaa valiokuntaa älköön sen toimikautena lakkautettako, ellei tähän ole erityisen painavaa syytä.

53 §
Valiokunnan puheenjohtajana toimii edustajiston tehtävään nimittämä ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Valiokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Valiokunnassa on puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen (4-6) edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi valiokunta voi täydentää itseään kahdella asiantuntijajäsenellä, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

54 §
Edustajiston on valiokuntaa perustaessaan määriteltävä sen tehtävä ja erityisesti valiokunnan ja ylioppilaskunnan hallituksen välinen vastuunjako.

Toimikautensa aloittava edustajisto voi päättää edellisen edustajiston perustamien valiokuntien lakkauttamisesta, niiden tehtävien muuttamisesta ja uusien valiokuntien perustamisesta.

55 §
Valiokunnalle delegoitavasta päätäntävallasta säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä.

XII luku
Ylioppilaskunnan talous

56 §
Ylioppilaskunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Talousarviosta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää edustajisto. Talousarviota laadittaessa ja muutettaessa on noudatettava edustajiston hyväksymän hallintosäännön antamia määräyksiä.

57 §
Ylioppilaskunnan seuraavan tilivuoden tilejä, taloudenhoitoa ja muuta hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessa kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varatilintarkastajat.

Toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla sellainen ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen, joka ei ole edustajiston tai hallituksen jäsen eikä kuulu ylioppilaskunnan henkilökuntaan tai sen määräysvallassa olevien organisaatioiden hallitukseen tai henkilökuntaan.

58 §
Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi ja tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätös on valmistettava ja annettava hallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten asiakirjojen ohella ylioppilaskunnan tilintarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien tulee kahta (2) viikkoa ennen edustajiston kokousta jättää hallitukselle kirjallinen, edustajistolle osoitettu kertomus tarkastuksestaan.

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tarkastajien toimittaman tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätökseen, ylioppilaskunnan kirjanpidon tai muutoin ylioppilaskunnan asioiden johdosta.

Tarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
3) ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta;
4) siitä, onko ylioppilaskunnan rahastoja hoidettu niiden sääntöjen edellyttämällä tavalla;
5) ylioppilaskunnan taloudenhoidosta ja taloudellisesta tilasta.

Jos ylioppilaskunnan pysyvään käyttöön tarkoitetun omaisuusesineen arvoa on korotettu siinä
järjestyksessä kuin kirjanpitolaissa on säädetty, on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti
mainittava.

59 §
Ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan on tilintarkastuskertomuksen yhteydessä jätettävä oma arvionsa siitä:

1) onko ylioppilaskunnan toiminnassa noudatettu sääntöjä ja;
2) onko ylioppilaskunnan taloutta hoidettu ja sen varoja käytetty tarkoituksenmukaisella tavalla ja;
3) onko ylioppilaskunnan hallitus toimeenpannut edustajiston ja valiokuntien tekemät päätökset.

XIII luku
Killat ja ylioppilaskunnan kerhot

60 §
Varsinaiset jäsenet voivat perustaa yliopiston koulutusohjelmia vastaavia kiltoja, mikäli
edustajisto hyväksyy perusteen kutakin kiltaa varten erikseen. Perustettavan killan säännöistä on pyydettävä lausunto LTKY:n edustajistolta.

61 §
Kiltojen yhdyselimenä toimii kiltaneuvosto, johon kuuluvat kiltojen puheenjohtajat sekä edustajiston valitsema hallituksen jäsen, joka toimii myös kiltaneuvoston puheenjohtajana.

62 §
Varsinaiset jäsenet saavat perustaa ylioppilaskunnan alaisuuteen kerhoja, joiden tarkoitus ei ole vastoin ylioppilaskunnan tarkoitusta. Kerhon hyväksyminen LTKY:n alaisuuteen on alistettava edustajiston hyväksyttäväksi.

63 §
Tässä luvussa mainitut kerhot ovat tilivelvollisia ylioppilaskunnan hallitukselle ja sille valiokunnalle, jolle edustajisto on kerhojen toiminnan valvomisen määrännyt.

XIV luku
Tunnukset ja merkit

64 §
Ylioppilaskunnan tunnuksista ja merkeistä sekä niiden käytöstä määrätään edustajiston erikseen hyväksymässä merkkiohjesäännössä.

XV luku
Oikaisuvaatimus ja jäsenvalitus

65 §
Mikäli asianosainen on saamaansa päätökseen tyytymätön, voi hän hakea oikaisua päätöksen tehneeltä ylioppilaskunnan toimielimeltä.

66 §
Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus hakea oikaisua ylioppilaskunnan vaalivaliokunnalta edustajiston tai ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskunnan säännöistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen tai jos päätös on syntynyt selkeästi virheellisten tai vajavaisten tietojen pohjalta (jäsenvalitus). Vaalivaliokunnan on kohtuullisessa ajassa käsiteltävä oikaisuvaatimus ja tarvittaessa palautettava se päätöksen tehneen toimielimen uudelleenkäsiteltäväksi.

67 §
Toimielimelle saapunut oikaisuvaatimus tai jäsenvalitus on viipymättä toimitettava edustajiston vaalivaliokunnalle, jolla on oikeus tarvittaessa keskeyttää päätöksen täytäntöönpano.

XVI luku
Muutoksenhaku ylioppilaskunnan päätökseen

68 §
Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen voi yliopistolain 86 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Kouvolan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä talousvaltuuskunnan päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen.

XVII
Muutoksenhakuun liittyviä sääntöjä

69 §
Vain valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

Oikaisuvaatimus tai jäsenvalitus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun sanottu päätös on annettu postiin asianomaisille toimitettavaksi, tai kun asia on todisteellisesti tuotu julki ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös on saatettava asianomaiselle tiedoksi kirjeitse, mikäli päätös koskee harvempaa kuin viittä henkilöä. Muutoin päätös voidaan antaa tiedoksi vain virallisella ilmoitustaululla, ellei muuhun ole erityisen painavia perusteita.

Näiden sääntöjen 68 §:n mukainen valitus ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevasta päätöksestä on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valituksen tekemiseen oikeutetuista, muutoksenhakuajasta sekä valituksen muotovaatimuksista on voimassa, mitä niistä yliopistolain 86 §:ssä sekä hallintolainkäyttölaissa säädetään.


XVIII luku
Erityisiä määräyksiä

70 §
Ylioppilaskunnan virallinen kieli on suomi.

71 §
Ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä tai erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi tarvittaessa myöntää prokuravaltuuden.

72 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta edustajisto päättää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutos astuu voimaan, kun LUT:n rehtori on sen vahvistanut.

73 §
Jos ylioppilaskunta purkautuu, luovutetaan sen varat, mikäli niiden luovuttaja ei ole toisin määrännyt, ylioppilaskunnan edustajiston määräämään, sen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2010. Näillä säännöillä kumotaan edustajiston 13.9.2007 kokouksessaan vahvistamat säännöt.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori on vahvistanut nämä säännöt 27.1.2010.

Lappeenrannassa 21.1.2010
Ilkka Pöyhönen
Rehtori